Bogbranchens Hjælpefond

Bogbranchens Hjælpefond

Formålet er at yde kontant støtte i det omfang, fondens midler tillader det, til
ældre boghandlere og disses efterladte ægtefæller, for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt. Støtten kan efter omstændighederne ydes til ældre medarbejdere, som igennem en årrække har haft ansættelse inden for Bogbranchen. Bestyrelsen er i særlige tilfælde berettiget til at dispensere fra foranstående betingelser. Der kan ikke ydes støtte til erhvervsmæssige formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar