Den Bøhmske Fond

Den Bøhmske Fond

Fondens formål er bl.a. at yde bred almennyttig støtte til forskningsmæssige aktiviteter samt til humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende foranstaltninger,herunder til organisationer der varetager sådanne formål, og endvidere til kunstneriske og musikalske formål, fortrinsvis indenfor den klassiske sang og musik. Endvidere ydes der støtte til trængende personer, der uden egen skyld er kommet i social nød, fortrinsvis enlige ældre, herunder f.eks. kræftsyge, blinde/svagtsynede, døve, bevægelseshæmmede og andre syge og handicappede. Det er en betingelse ved personlige ansøgninger, at kopi af seneste 2 årsopgørelser fra Skat medsendes. For organisationer og andre ansøgere udbydes udførlig beskrivelse af projektet, bilagt kopier af de seneste 2 årsrapporter samt oplysning om evt. anden støtte. Bank, registrerings- og kontonummer skal oplyses. Fremsendt materiale kan ikke forventes returneret. Der kan kun søges støtte til projekter, der tidligst igangsættes efter det kommende årsskifte. Der ydes pt. ikke støtte til ph.d.-projekter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar