Den Gerstenbergske Fond

Den Gerstenbergske Fond

Fondens formål er at sikre den af Gerstenberg, Agger A/S, Gerias A/S drevne virksomheds fortsatte beståen og udvikling på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis. Endvidere efter stifterens død at yde støtte til dennes familie eller andre stifteren nærtstående personer. Efter fondsbestyrelsens skøn kan desuden ydes støtte til forskning eller andre aktiviteter, der kan fremme den tekniske udvikling i samfundet. Subsidiært at yde støtte til veltjente tidligere medarbejdere i de nævnte virksomheder eller disse medarbejderes efterladte. Ved enstemmig beslutning af bestyrelsen kan der ydes bidrag til øvrige almennyttige formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar