Det Betzerske Legat

Det Betzerske Legat

Til værdigt trængende ansøgere, der er enke efter eller datter af en mand afskediget på grund af alder eller svagelighed fra et i henhold til lovgivningen bestående skolelærerembede ved en borger- eller almueskole i (gamle) Ribe amt, eller som er afgået ved døden, medens han endnu var i et sådant embede. Det er en betingelse, at ansøgeren er ugift. Ansøgere, der er i slægt med legatstifters mand, klokker og lærer i Ribe J. C. Betzer, vil fortrinsvis komme i betragtning, selvom manden eller faderen ikke har været i embede i Ribe amt, når de øvrige betingelser for adgang til at nyde legatet er til stede. Herudover kan der efter ansøgning ydes tilskud til studerende fra (det gamle) Ribe amt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar