Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond

Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond

Fonden yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige område og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning. Støtte ydes ikke til rene uddannelsesformål, herunder kandidatuddannelse og tilsvarende, studierejser, kursusophold og kongresser. Støtte i form af lønkompensation i forbindelse med Ph.D.-studier vil almindeligvis heller ikke komme i betragtning. For så vidt angår forskningsprojekter, skal ansøgning fremsendes i 2 eksemplarer og indeholde budget, detaljeret projektbeskrivelse, lægmandsbeskrivelse og tidsplan samt curriculum vitae for de pågældende forskere. Såfremt en ansøger fra anden side har opnået eller søgt om støtte til lignende formål, skal dette oplyses i ansøgningen.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger behandles løbende på fondsbestyrelsesmøderne, der afholdes 4 gange årligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar