Direktør R. P. Bejerholms Jubilæumslegat

Direktør R. P. Bejerholms Jubilæumslegat

Rejselegat til studier i udlandet af specielle opgaver, der har tilknytning til betonvareindustrien evt. hjælp til studie på danske læreanstalter.
Yderligere oplysninger: Legatet kan uddeles til fabrikanter, der har været tilmeldt DBI i mindst 3 år, til funktionærer i disse virksomheder eller til sønner af nævnte betonvarefabrikanter og funktionærer, som rejselegat for studier i udlandet af specialopgaver, der har tilknytning til betonvareindustrien. Såfremt der ikke blandt de nævnte personer findes ansøgere, eller såfremt der ikke findes tilstrækkeligt betydningsfulde opgaver at studere, kan legatportionerne uddeles til sønner af de nævnte fabrikanter eller funktionærer til hjælp til studieophold på danske læreanstalter. Studierne skal efter legatbestyrelsens skøn have tilknytning til betonvareindustrien. Den, der modtager et studielegat,er pligtig til at holde bestyrelsen orienteret om studiernes forløb.
Uanset foranstående bestemmelser kan legatbestyrelsen i særlige tilfælde disponere over legatets rentemidler ved tildeling af hædersgaver til betonvarefabrikanter, der skønnes at have gjort sig særligt tjent for industrien, eller til betonvarefabrikanter, der har været medlem af DBI i mindst
10 år eller disses børn og enker, der uden skyld er kommet i vanskelige økonomiske kår. DBI´s hovedbestyrelse har tidligere på given foranledning tilkendegivet, at visse af de fabrikantkurser, foreningen lader afholde, tilgodeser kravene i legatbestemmelserne på den måde, at der fra legatet i givet
fald også må kunne ydes kursister tilskud ved deltagelse i disse kurser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar