Elisabeth Schockerts Legat

Elisabeth Schockerts Legat

At yde lån til en kvinde, der er forsørger og som agter at starte eller udvide en igangværende forretning.
Yderligere oplysninger: Legatet gives til en kvinde, være sig gift eller ugift, som har forsørgerpligt -
retslig eller faktisk - over for enten 1) et eller flere børn, 2) en ægtefælle, der på grund af sygdom eller andre forhold, for hvilke andragerinden til legatet
ikke kan antages at have noget ansvar, er ude af stand til at opfylde sin forsørgerpligt, eller 3) en syg eller iøvrigt arbejdsudygtig nær slægtning - og som påtænker, for at skaffe sig og den eller de personer, hvem hun har forsørgerpligt over for, en eksistens i Ålborg kommune, at starte eller udvide en igangværende forretning. Det kræves ikke, at ansøgeren til legatet ved ansøgningens indgivelse har bopæl i Ålborg, men alene, at ansøgeren ifølge opvækst, familieforhold eller lignende har en naturlig tilknytning til byen. Det
stilles ikke som betingelse for at få legatet at ansøgerinden er ubemidlet, men ansøgerinden må dog kunne dokumentere, at yderligere kapital er fornøden for, at
ovennævnte formål - at starte eller udvide en igangværende forretning - kan realiseres. Støtten ydes som rente- og afgiftsfrit lån i de første 5 år, derefter tilbagebetales lånet over 10 år, rentefrit. Ansøgningsfrist bekendtgøres ved annoncering. Begrundet ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar