Enkefru Juliane Buntzen født Køhlers Mindelegat

Enkefru Juliane Buntzen født Køhlers Mindelegat

Legatet uddeles til værdigt trængende unge af begge køn til hjælp til uddannelse og oplæring. Fortrinsret har ansøgere, der kan dokumentere slægtskab med legatstifteren. Herefter ansøgere, der kan dokumentere slægskab med de i legatet nævnte personer - i den af legatstifteren ønskede rækkefølge. Desuden skal særlig hospitalsuddannede sygeplejersker og kontordamer (stenografer) tages i betragtning. Legatportionernes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Legatet tildeles kun for et år ad gangen, hvorfor ny ansøgning må indsendes hvert år. Uddeling sker så vidt muligt hvert år på legatstifterens moders fødselsdag den 9. januar. Ansøgningsskema kan kun rekvireres ved skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert. Der gives ikke meddelelse om afslag på legatansøgninger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar