Frøken Elisabeth Schockerts Legat

Frøken Elisabeth Schockerts Legat

Et rentefrit lån, der skal tilbagebetales over 10 år efter nærmere aftale med bestyrelsen. Kan tildeles en gift eller ugift kvinde, som 1) påtænker at starte en forretning eller udvide en igangværende forretning og som 2) har forsørgerpligt over for barn, børn eller syge eller uarbejdsdygtige slægtninge. Det forlanges ikke, at ansøgerinden ved ansøgningens indgivelse har bopæl i Aalborgområdet, men alene, at ansøgerinden iflg. opvækst, familieforhold el. lign. har en naturlig tilknytning til Aalborgområdet. Det er ingen betingelse at ansøger er ubemidlet. Dog må hun kunne dokumentere, at yderligere kapital er fornøden for at ovennævnte formål kan realiseres. Ansøgning skal være bilagt dokumentation for at forudsætningerne er opfyldt. Lånet er på ca. 35-40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar