Grønlandsfonden Ikiuisarfik

Grønlandsfonden Ikiuisarfik

Støtte til afhjælpning og formindskelse af tilpasningsvanskeligheder for grønlændere i Danmark. Begrænset støtte til grønlandske interesser af humanitær,
social og kulturel art.
Yderligere oplysninger: Fonden har til formål: 1) at yde økonomisk støtte til afhjælpning eller formindskelse af tilpasningsvanskeligheder for grønlændere, der midlertidigt eller varigt forlader Grønland for at bosætte sig andre steder i Danmark. Der kan herunder ydes støtte til a) Etablering og drift af institutioner, der med det i stk. 1 omhandlede formål for øje er oprettet eller oprettes her i landet eller b) Hel eller delvis dækning af rejseudgifter til og fra Grønland for de i stk. 1 omhandlede personer, såfremt disse af personlige eller sociale grunde har
behov for et kortere ophold i deres hjemland. Såfremt der, når disse formål er opfyldt, skønnes at være yderligere midler til rådighed,kan fonden: 2) yde støtte til grønlandske interesser af humanitær, social og kulturel art.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar