Justitsraad Holck’s Legat for landpostbude

Justitsraad Holck´s Legat for landpostbude

Legat til fordel for afskedigede eller i tjeneste værende landpostbude (derunder
postbude, som tidligere har været landpostbude) samt deres enker.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles på 2 måder: 1) Som legatportioner, der fortsætter på ubestemt tid og kan søges af afskedigede landpostbude eller deres enker/enkemænd. Det er ikke en betingelse, at den pågældende sluttede sin tjeneste som landpostbud, idet personer af postbudgruppen, der har været landpostbude, ligestilles hermed.
Ved fordelingen tages særligt hensyn til alder, trang - herunder om der er større familie at forsørge - helbredstilstand og tjenestetidens længde, og det er en betingelse at den pågældende har ført hæderlig vandel. 2) Som engangsunderstøttelse til i tjeneste værende landpostbude (herunder personer af postbudgruppen, der har været landpostbude) som af forbigående dem utilregnelige
årsager er kommet i bekneb. Om forhold i øvrigt gælder det samme som under 1) anførte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar