Winthers Legat

Winthers Legat Til unge, som ikke bor hjemme, er under uddannelse og født eller opvokset i Hvilsager Sogn. Der uddeles i alt 7.500 kr. Ansøgning skal være begrundet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond Støtte til danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed ved højere uddannelsesinstitutioner til studier udelukkende i USA og Danmark. Der ydes ikke støtte til praktikophold, skole- og værtsfamilieophold. Begrænsede midler. Kun de, der er blevet tildelt legater, vil få svar på ansøgningen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund Udveksling af danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed til studier i de respektive lande. Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte til grupperejser, skole- og værtsfamilieophold. Dianas og Irenes Fond (1963), William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund (5096) samt 1000 $ Fonden (3748) betegnes… Fortsæt læsning af William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

William & Hugo Evers Fond

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation… Fortsæt læsning af William & Hugo Evers Fond

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat Uddele renten af legatkapitalen til kulturelle og idrætslige formål eller til hjælp til uddannelse eller til etablering af rentefri lån. Yderligere oplysninger: Legatet kan alene søges af unge mennesker fra de områder hvor sparekassen havde sit virke. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat Til betaling af ophold på rekreationshjem. Til ophold i indtil 11 dage for personer, der på grund af psykiske, sociale, økonomiske eller andre personlige forhold har behov for rekreation. Ansøgeren må være selvhjulpen. Legatet betaler hverken transport til eller fra rekreationshjemmet og eventuel behandling. Ansøgningsskema, som… Fortsæt læsning af Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat Til økonomisk vanskeligt stillede i de to sogne. Tilskud til sociale formål i Vær og Nebel sogne, til hvis gennemførelse der ikke eller kun delvis kan ydes tilskud af det offentlige. Legatets størrelse afhænger af renteafkastet og uddeles hovedsagelig til foreninger med sociale formål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at… Fortsæt læsning af Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte