Zonta Studiefond for yngre kvinder

Zonta Studiefond for yngre kvinder Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr.… Fortsæt læsning af Zonta Studiefond for yngre kvinder

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og… Fortsæt læsning af WWF Verdensnaturfonden

Witts og Lykkes Fond

Witts og Lykkes Fond Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten kommune, idet dog flittige og dygtige lærerstuderende skal være fortrinsberettigede. Yder støtte til unge, flittige og dygtige uddannelsessøgende, der stammer fra Graasten Kommune, og som er under videreuddannelse. Ansøgning skal bilægges kopi af eksamensbeviser og oplysning om økonomiske forhold.… Fortsæt læsning af Witts og Lykkes Fond

Viceskoledirektør frøken Nikoline Marie Vilhelmine Helms Familielegat

Viceskoledirektør frøken Nikoline Marie Vilhelmine Helms Familielegat Uddannelseslegat for efterkommere af legatstifterens fader pastor Jacob Helms, født 1824, død 1906. CPR-nr. anføres legatansøgning. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. Legatet kan kun ansøges af efterkommere. Legatet nedlægges i 2014. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat Til økonomisk vanskeligt stillede i de to sogne. Tilskud til sociale formål i Vær og Nebel sogne, til hvis gennemførelse der ikke eller kun delvis kan ydes tilskud af det offentlige. Legatets størrelse afhænger af renteafkastet og uddeles hovedsagelig til foreninger med sociale formål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker Selskabets formål er at understøtte værdige trængende kontorbetjente og deres enker, som enten ved alderdom, sygdom eller andre forhold er kommet i trang. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Thomas B. Thriges Uddannelseslegat

Thomas B. Thriges Uddannelseslegat Ansøgere med en kandidatgrad fra et dansk universitet eller højere læreanstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter, kan komme i betragtning. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes ikke støtte under uddannelse i Danmark eller til delstudier i udlandet inden afsluttet… Fortsæt læsning af Thomas B. Thriges Uddannelseslegat