Valdemar og Anna Sofie Thorsens Legatfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valdemar og Anna Sofie Thorsens Legatfond Til børn eller unge, hvis forsørgelses- eller uddannelsesforhold på grund af deres hjems manglende evne til at yde dem støtte, gør det ønskeligt at hjælpe dem. Der vil af fondets midler blive uddelt et antal legatportioner til personer, der kan henføres til fondens formål. Ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse At yde understøttelse til efterkommere efter de personer, der i årene 1736 til 1754 foretog indskud i enkekassen. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af efterkommere af de oprindelige indskydere. Se også:Aalborg Skipperforenings EnkekasseDansk Fotografisk Forenings Understøttelses- og StudiefondGrevskabet Bregentveds nu ophævede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoff’s Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoff´s Fond Yder støtte til: 1. Understøttelse af selvstændige tømrermestre, der er medlemmer af Københavns Tømrerlaug, og som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede. B. Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af selvstændige tømrermestre, der […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tipsmidlerne – pulje 7: Friluftsliv

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – pulje 7: Friluftsliv Friluftsliv Midlerne fordeles inden for følgende ni formål: 1) Friluftsprojekter: tilskud til materialer og udstyr til aktiviteter i naturen, dog ikke til personligt udstyr og driftsudgifter. 2) Parker: omfatter materialer til aktivitetspladser og grønne områder, som øger bybefolkningens mulighed for friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Der lægges vægt på beboernes aktive medvirken […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer Puljen fordeles til landsdækkende frivillige organisationer med socialt formål, forudsat at organisationen yder en indsats i form af konkret støtte til organisationens målgruppe og i form af generel interessevaretagelse. Den sociale indsats skal udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter, og skal foregå i Danmark. Frivillig indsats […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tipsmidlerne – pulje 17: Særlige sociale formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – pulje 17: Særlige sociale formål Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats i samfundet. Kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer. Puljen til særlige sociale formål til ansøges inden 1. februar. Ansøgningsmaterialet er tidligst tilgængeligt halvanden måned inden ansøgningsfristen. Se også:Tipsmidlerne […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tipsmidlerne – pulje 18: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sygdomsbekæmpende organisationer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – pulje 18: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sygdomsbekæmpende organisationer Til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom. Puljen er delt op fire delpuljer: 1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer (1. juli), 2. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer (1. februar), 3. Rådighedspuljen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer Landsdækkende organisationer med et humanitært, kirkeligt, mellemfolkeligt eller almennyttigt formål kan søge om driftsmidler fra denne pulje. De nærmere kriterier for at komme i betragtning fremgår af vejledningen til ansøgningen. Støtte kan søges af: Humanitære organisationer, Kirkelige organisationer, Mellemfolkelige organisationer og Almennyttige organisationer. Ansøgning og vejledning kan rekvireres på hjemmeside. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer Puljen fordeles til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige formål. Yderligere oplysninger: Tilskud gives til alle organisationer, der opfylder betingelserne om at være formaliseret som en juridisk person, har eksisteret i mindst 2 år, er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte samt er hjemhørende i Danmark. Herudover skal organisationen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Thomas B. Thriges Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Thomas B. Thriges Uddannelseslegat Ansøgere med en kandidatgrad fra et dansk universitet eller højere læreanstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter, kan komme i betragtning. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes ikke støtte under uddannelse i Danmark eller til delstudier i udlandet inden afsluttet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges