Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Warmings Legat

Warmings Legat Legatet uddeles til faderløse ugifte døtre af lærere og til enker efter lærere, der har været ansat i folkeskolen i Fyns amtskommune. Ansøgere med hjemsted i det tidligere Odense amt skal foretrækkes. Ved uddelingen gives ugifte døtre af lærere en fortrinsstilling til 85% af legatets afkast. Legatet uddeles hvert år efter ansøgning i… Fortsæt læsning af Warmings Legat

Ville Heise Boliglegat

Ville Heise Boliglegat Legatets årlige nettoindtægt efter henlæggelser uddeles efter ansøgning i passende portioner til institutioner eller stiftelser med boliger for enlige kvinder med det formål at forbedre boligforholdene for beboerne, herunder nedbringe boligomkostningerne for disse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Viggo Brøndal og hustrus legat

Viggo Brøndal og hustrus legat Støtte af unge sprogvidenskabsfolk (på kandidat- og ph.d.niveau) fortrinsvis med fransk som hovedfag eller med almen lingvistik som interesse og med udpræget videnskabelig tilbøjelighed til fortsat studium af sprogvidenskab. Yderligere oplysninger: Der kan eksempelvis ydes støtte til forskningsrejser, publicering eller andet tilsvarende formål til fremme af forskningen. Ansøgninger skal rumme… Fortsæt læsning af Viggo Brøndal og hustrus legat

Victor Petersen og Hustrus Legat

Victor Petersen og Hustrus Legat Understøttelse til trængende personer, der har haft deres levebrød som markedsrejsende, været tilknyttet cirkus, omrejsende forlystelsesselskaber eller lignende virksomhed. I første række tænkes på gøglere, tryllekunstnere, musikere, artister og lignende. Også personer, der har været knyttet til faste etablissementer kan komme i betragtning. Samlet årlig uddeling ca. 30.000 kr. Ansøgningsfrist… Fortsæt læsning af Victor Petersen og Hustrus Legat

Valdemar Schmidts Mindelegat

Valdemar Schmidts Mindelegat Til legatstifterens forældres efterkommere til uddannelse og til efterkommeres enker som er værdige og trænger til hjælp. Begrundet skriftlig ansøgning med angivelse af cpr. nr. indsendes. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Unidanmark-fonden

Unidanmark-fonden Fondens formål er at yde støtte til studieophold i udlandet. Yderligere oplysninger: Studieopholdet skal understøtte de internationale aspekter af ansøgers erhverv, stilling eller uddannelse. Ansøger skal for at komme i betragtning modtage undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af mindst 1 år/skoleår.Hvis det er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan perioden… Fortsæt læsning af Unidanmark-fonden