Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i gl. Søndersø Kommune, og som i mindst eet år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Vigerslev Kommune. Legatet kan søges af: A. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre… Læs mere Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Weyse Fonden

Weyse Fonden Fremme kendskabet til dansk guldaldermusik gennem støtte til opførelser, nodeudgivelser, bogudgivelser og musikalske værkfortegnelser samt indspilning af musik af C. E. F. Weyse og dennes samtidige. Fonden kan desuden støtte lignende projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række… Læs mere Weyse Fonden

Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning

Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning Til tidligere og nuværende vejformænd under Københavns amtsråd og disses pårørende kan renteindtægten anvendes til uddeling efter de fastsatte bestemmelser. Yderligere oplysninger: A) Vejformænd og enker der er vanskeligt stillede. B) Børn af vejformænd til hjælp under uddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

Vejle Handelsstands Understøttelsesfond Yder understøttelse til nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker, ukonfirmerede børn eller ugifte døtre. Undtagelsesvis også andre, dog ikke udenfor handelsstanden i Vejle. Der uddeles ca. 60.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vallø Sparekasses Legat

Vallø Sparekasses Legat Dygtiggørelse af ungdommen i Valløby og Tårnby sogne. Yderligere oplysninger: Kan søges af unge i Valleø og Tårnby sogne i indtil 5 år, til brug ved undervisning og ophold på universiteter, seminarier, gymnasie- og folkeskoler, landbrugsskoler, fagskoler og i det hele skoler af hvad navn nævnes kan, og under betingelser af at… Læs mere Vallø Sparekasses Legat

V. Vettes Lånelegat

V. Vettes Lånelegat Lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i Adsbøl Gråsten kirkesogne samt beboerne i den del af Sundeved Kommune, der hører under Adsbøl kirkesogn. Der skal indsendes skriftlig ansøgning op til uddelingstidspunktet. Ansøgningsfrist annonceres. Legatportion a max. 10.000 kr eller mindre. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

V. Laubs Legat

V. Laubs Legat Legatet tildeles uformuende 17-25 årige unge (fortrinsvis kvinder) under uddannelse som kunstnere, lærere eller studerende ved højere læreanstalter. Ansøgere, der er i familie med legatstifteren, har fortrinsret. Legatet kan efter fornyet ansøgning tildeles samme person i indtil fem år, uanset om aldersgrænsen derved overskrides. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Ungdommens Studiefond, Fredericia

Ungdommens Studiefond, Fredericia Lån til ubemidlede unge mennesker fra Fredericia kommune, der søger uddannelse på højskoler, håndværkerskoler, seminarier, universiteter eller andre højere læreanstalter. Der udlånes årligt ca. 250-300.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at… Læs mere Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte