Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i gl. Søndersø Kommune, og som i mindst eet år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen udgjorde Vigerslev Kommune. Legatet kan søges af: A. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Weyse Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Weyse Fonden Fremme kendskabet til dansk guldaldermusik gennem støtte til opførelser, nodeudgivelser, bogudgivelser og musikalske værkfortegnelser samt indspilning af musik af C. E. F. Weyse og dennes samtidige. Fonden kan desuden støtte lignende projekter vedrørende bredere områder af dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. I første række […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vejmændenes Hjælpekasses Fond ved Københavns Amtskommunes Tekniske Forvaltning Til tidligere og nuværende vejformænd under Københavns amtsråd og disses pårørende kan renteindtægten anvendes til uddeling efter de fastsatte bestemmelser. Yderligere oplysninger: A) Vejformænd og enker der er vanskeligt stillede. B) Børn af vejformænd til hjælp under uddannelse. Se også:Københavns Tekniske Skoles FælleslegatFhv. Brændevinsbrænder og Raadmand Syndergaards […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vejle Handelsstands Understøttelsesfond Yder understøttelse til nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker, ukonfirmerede børn eller ugifte døtre. Undtagelsesvis også andre, dog ikke udenfor handelsstanden i Vejle. Der uddeles ca. 60.000 kr. Se også:Vejle Handelsstands Understøttelsesfonds ByggefondAndelstømrernes Understøttelsesfond i VejleA/S Vejle Bolte & Møtrikfabriks understøttelsesfondVarde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfondH. Chr. Petersen og hustrus Legat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vallø Sparekasses Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vallø Sparekasses Legat Dygtiggørelse af ungdommen i Valløby og Tårnby sogne. Yderligere oplysninger: Kan søges af unge i Valleø og Tårnby sogne i indtil 5 år, til brug ved undervisning og ophold på universiteter, seminarier, gymnasie- og folkeskoler, landbrugsskoler, fagskoler og i det hele skoler af hvad navn nævnes kan, og under betingelser af at […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


V. Vettes Lånelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

V. Vettes Lånelegat Lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i Adsbøl Gråsten kirkesogne samt beboerne i den del af Sundeved Kommune, der hører under Adsbøl kirkesogn. Der skal indsendes skriftlig ansøgning op til uddelingstidspunktet. Ansøgningsfrist annonceres. Legatportion a max. 10.000 kr eller mindre. Se også:von Vettes LånelegatAnna Bothilde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


V. Laubs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

V. Laubs Legat Legatet tildeles uformuende 17-25 årige unge (fortrinsvis kvinder) under uddannelse som kunstnere, lærere eller studerende ved højere læreanstalter. Ansøgere, der er i familie med legatstifteren, har fortrinsret. Legatet kan efter fornyet ansøgning tildeles samme person i indtil fem år, uanset om aldersgrænsen derved overskrides. Se også:Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Urmager af Viborg Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Urmager af Viborg Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens Mindelegat Til værdigt trængende enker efter urmagere, der har været medlemmer af Dansk Urmager- og Optiker Centralforening med virksomhed i Viborg, Ringkøbing eller Randers amter. Se også:Urmager Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens MindelegatUrmager Christen Madsen og hustru Hulda Louise Elisabeth Madsens MindelegatMindelegat for fhv. urmager […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ungdommens Studiefond, Fredericia

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ungdommens Studiefond, Fredericia Lån til ubemidlede unge mennesker fra Fredericia kommune, der søger uddannelse på højskoler, håndværkerskoler, seminarier, universiteter eller andre højere læreanstalter. Der udlånes årligt ca. 250-300.000 kr. Se også:Ungdommens StudiefondTårnby kommunes StudiefondUngdommens Studiefond, KoldingFrøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i FredericiaFredericia Gymnasiums LegatfondAage og Mary Refers Legat til uddannelse af unge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges