WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden Bevarelse af truede naturværdier og dyre- og plantearter. Yderligere oplysninger: Fonden benævnes WWF Verdensnaturfonden og er en del af World Wide Fund for Nature. Fondens formål er at bevare naturens mangfoldighed, at sikre at udnyttelse af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og… Fortsæt læsning af WWF Verdensnaturfonden

William O. Berntsens Fond

William O. Berntsens Fond William O. Berntsens Fonden kan efter sit formål ydes støtte til forskning inden for dansk land- og skovbrug, herunder i forbindelse med miljøgenopretning, samt til fredede bygninger på danske gårde. Vejledning i udformning af ansøgning findes på hjemmesiden. Fonden kan kun søges efter indkaldelse i dagspressen og/eller BYFO-bladet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Varde Bevaringsfond

Varde Bevaringsfond Virke for bevarelse af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i Varde Kommune. Støtte uddeles normalt i form af rente- og afdragsfrie lån, der forfalder ved fremtidigt ejerskifte. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vandfonden – Miljøstyrelsen

Vandfonden – Miljøstyrelsen Støtte mindre vandforsyninger, der uforsyldt bliver ramt af forurening. Yderligere oplysninger: Betingelser for støtte er: A.Den årlige udpumpede mængde ikke overstiger 80.000 m3. B.Vandforsyningen fortrinsvis forsyner husholdninger. C.Vandforsyningen ikke kan overholde en eller flere afde højst tilladelige værdier for vand af drikkevandskvalitet. D.Projektet er i overensstemmelse med den kommunale vandforsyningsplan E.Projektet må… Fortsæt læsning af Vandfonden – Miljøstyrelsen

Tuborgfondet

Tuborgfondet Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til enkeltpersoner, selskaber og lignende i tilfælde, hvor det drejer sig om privat hjælp eller støtte til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i… Fortsæt læsning af Tuborgfondet

Torben og Alice Frimodts Fond

Torben og Alice Frimodts Fond Fondens formål er at fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål. Almen social understøttelse er ikke omfattet. Hvis legater uddeles til personer, skal disse hovedsageligt være fyldt 30 år og kun undtagelsesvis uddeles til yngre. Indkomne legatansøgninger vurderes og bevilges af en fondsbestyrelse på tre medlemmer ifølge vedtægterne. Ansøgninger skal være… Fortsæt læsning af Torben og Alice Frimodts Fond