N. Boysens Mindelegat for blinde

N. Boysens Mindelegat for blinde

Støtte til blinde til bl.a. rejser og goder, som ligger udenfor statens eller Dansk Blindesamfunds virkefelt. Støtte til forskning, såvel medicinsk som pædagogisk indenfor blindhed, m.m.
Yderligere oplysninger: I henhold til legatfundatsen er legatets formål at virke til gavn for danske blinde og den danske blindesag, og der skal fortrinsvis uddeles legater til blinde til rejser, ferier eller lignende goder, som normalt ligger udenfor statens eller Dansk Blindesamfunds virkefelt, eller hvor bestyrelsen i øvrigt skønner at der er behov herfor. Ansøgninger om tildeling af legater til almindelige forbrugsgoder o.l. kan således ikke forventes imødekommet. Endvidere
kan der efter bestyrelsens skøn ydes bidrag til løsning af opgaver, der ikke eller ikke i tilstrækkelig omfang varetages af det offentlige, såsom støtte til forskning, herunder såvel den medicinske (blindhedsbekæmpelse) som den pædagogiske (bekæmpelse af blindhedens fysiske og psykiske følger), hjælp til studier i udlandet, støtte til driften af private institutioner og pensioner for
blinde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar