Reservelægefonden

Reservelægefonden

Der vil fortrinsvis blive bevilget tilskud til rejseudgifter til ikke-vikaransatte reservelæger i forbindelse med deres dokumenterede videnskabelige aktiviteter. Hermed forstås deltagelse i videnskabelige kongresser, symposier og lignende, hvortil der er antaget videnskabelige indlæg. Der ydes ikke tilskud til øvrig drift, indkøb eller lønninger i forbindelse med et forskningsprojekt. Såfremt der er overskydende midler, vil der tillige kunne ydes tilskud til kurser, dersom kursusdeltagelse er nødvendiggjort af ansøgers forskning. Fondens midler fordeles efter indkaldelse af ansøgninger i fire årlige portioner. Fondens midler vil blive uddelt efter de i ”Betænkning om lægevidenskabelig forskning ved sygehusene” (Ugeskrift for Læger 1967:127: 131-133) angivne retningslinier. Ansøgningsskema kan hentes på angivne webadresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar