Sct. Georgs Gildernes Fond, Holstebro

Sct. Georgs Gildernes Fond, Holstebro

Støtte til løsning af sociale, kulturelle og humanitære opgaver, fortrinsvis blandt børn og unge i Holstebro-området.
Yderligere oplysninger: For at konkretisere fundatsens bredt formulerede formålsparagraf har bestyrelsen
vedtaget at følge nedenstående retningslinier for fondens virke: 1) Fondens midler anvendes primært i Holstebro Gildernes geografiske dækningsområde. 2) Tilskud kan ikke ydes til andre fonde. 3) Tilskud uddeles udelukkende til konkrete projekter og formål og ikke til en forenings eller institutions virke i
bred almindelighed. 4) Tilskud uddeles udelukkende til formål, der ved deres virke skaber blivende værdier, samt til formål der ved deres virke skaber eller opretholder aktiviteter af mere permanent karakter. 5) Fondsbestyrelsen kan kun disponere over den til enhver tid værende beholdning, ikke over forventede kommende indtægter. 6) Fondens bestyrelse kan uddele midler på eget initiativ uden forudgående ansøgning. 7) Midlerne er ikke forbeholdt nogen bestemt bevægelse eller organisation men fordeles til sådanne formål, som efter bestyrelsens skøn er mest i overensstemmelse med fundatsens formål. Disse regler
medfører, at der ikke kan ydes tilskud til enkeltpersoner, til rejseudgifter eller ekskursioner eller til studieformål. Der kan heller ikke ydes tilskud til drift af foreninger eller til dækning af underskud af nogen art.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar