Skal der betales SKAT af legater?

Alle legatuddelinger fra det offentlige, legater, fonde og foreninger mv. er principielt skattepligtig indkomst hos modtageren. Skattens størrelse afhænger af modtagerens skatteforhold.

Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til fx sociale formål, er skattefri op til 10.000 kr. Studielegater er også under visse betingelser skattefrie.

Uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til sociale og sygdomsbekæmpende formål, er skattefri op til 10.000 kroner. Den del, der overstiger 10.000 kroner, skal du betale skat af.

Du skal ikke betale skat af et studielegat, som du bruger til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Samtidig må legatet ikke overstige følgende satser:

  • For kost og småfornødenheder: 471 kr. pr. døgn. i 2015 (464 kr. i 2014)
  • For logi: 202 kr. pr. døgn. i 2015 (199 kr. i 2014)

Standardsatsen til dækning af omkostninger for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet.

Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Højesteret har afgjort, at arbejdslegater fra Statens Kunstfond ikke er omfattet af bestemmelsen. Selvom parterne var enige om, at et arbejdslegat måtte anses som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, så var formålet med arbejdslegatet at give kunstneren arbejdsro til kommende arbejde. Det havde derfor ikke udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste (læs mere i SKM 2013.856 H).

Legater er ikke A-indkomst, men B-indkomst. Selvom der ikke skal indeholdes kildeskat, skal de indberettes til SKAT med de relevante oplysninger, så SKAT kan identificere legatmodtageren. Indberetningspligten omfatter ikke kun penge, men også naturalydelser, der skal værdiansættes til markedsværdi (læs mere i bekendtgørelse nr. 1148 af 26/9 2013, § 11).

Kilde: SKAT Legater og uddelinger fra fonde og foreninger og Tax.dk C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv. 

Legatnet.net tager intet ansvar for ovenstående informationer eller efterfølgende ændringer i skattelovgivningen. Ovenstående har til formål at informere generelt. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT

Skriv kommentar