Sygekassernes Helsefond

Sygekassernes Helsefond

Fonden yder støtte til flg. A) Dagcentre for institutioner o.lign, aktivitetshuse. Boinstitutioner for ældre og for fysisk og psykisk handicappede. Der kan ikke ydes støtte til boliger, der kan finansieres efter lov om ældre og personer med handicap.
B) Forskning inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
C) Oplysende virksomhed inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
D) Forsøg og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område, herunder
ældresektoren.
Fonden yder ikke supplerende bevillinger til dækning af eventuelle merudgifter i
projektperioden. Der kan ikke ydes støtte til drift af institutioner eller til forøgelse af driftskapital, udlandsophold, videreuddannelse, laboratorieudstyr og lign.
Det falder uden for fondens opgave at yde støtte til enkeltpersoner, der søger om privat hjælp.
Yderligere oplysninger: Ansøgningskemaer kan rekvireres ved henvendelse til administrator med oplysning om, hvilket formål, der søges støtte til.
A-ansøgninger skal være fonden i hænde inden 1. marts.
B-, C- og D-ansøgninger skal være fonden i hænde inden 1. februar, eller inden 1. august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar